Phòng Họp TQT Số 2

Diện Tích 80m2
Kích cỡ ( D&R) 10mx8m
Chữ U 30
Lớp Học 50
Rạp Hát 70