Tuyển dụng

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

NHÀ KHÁCH TỔNG LIÊN ĐOÀN TUYỂN DỤNG CÁC VỊ TRÍ SAU BÀN, LỄ TÂN, BẾP, BUỒNG, IT, KỸ THUẬT ĐIỆN

KỸ THUẬT ĐIỆN

Bảo trì,sữa chữa hệ thống điện, nước. Phát hiện và xử lý kịp thời sự cố xảy ra

PHỤ TRÁCH KINH DOANH ẨM THỰC (NHÀ HÀNG)

PHỤ TRÁCH KINH DOANH ẨM THỰC (NHÀ HÀNG)